Meubelwinkel TEAK2 | Ambachtelijk vakmanschap uit Indonesië. Alle meubels worden met de hand gemaakt in Indonesië.

PRIVACYBELEID

WIE ZIJN WE?

TEAK2 – Lodewijk de Raetlaan 3, 3900 Pelt, België – https://teak2.be

Contact: info@teak2.be

WAAROM / WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Onder het soort gegevens dat deze applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruiksgegevens, adresgegevens, telefoonnummer en (anoniem) IP-adres. De volledige informatie over elk soort verzamelde persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze applicatie gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan deze applicatie / website haar diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst. Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de eigenaar.

Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze applicatie dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is. Wij respecteren jouw privacy en handelen uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid staat exact wat wij met jouw gegevens doen. Het komt er op neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening richting jou. Eigenlijk heel normaal…

We gebruiken enkel technische en functionele cookies! De analytische gegevens worden volledig geanonimiseerd waardoor een cookie melding op deze website niet nodig is. Belangrijk voor de privacy en geen irritante cookie melding!

RECHTSGROND VOOR VERWERKING

De eigenaar mag persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; opmerking: in bepaalde rechtsgebieden mag de eigenaar mogelijk persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens;

Het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de eigenaar rust;

De verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen;

De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar of van derden.

In ieder geval is de eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

LOCATIE

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de gegevens van de gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven gegevens, kunnen gebruikers het artikel met details over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de eigenaar zijn genomen om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

De eigenaar kan worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

DOEL VAN VERWERKING

De gegevens ten aanzien van de gebruiker worden verzameld zodat de eigenaar zijn diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: contacten beheren en berichten verzenden, interactie met externe sociale netwerken en platforms, analyses, beheer van de gebruikersdatabase, contact met de gebruiker, content-opmerkingen, weergave van content van externe platforms, hosting- en back-endinfrastructuur, bewaking van de infrastructuur, spambescherming en optimalisatie en verdeling van verkeer.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

GEGEVENSVERWERKING

ANALYSES

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Matomo Analytics (Open Source)

Matomo, voorheen Piwik, is een gratis en open source web analytics applicatie ontwikkeld door een team van internationale ontwikkelaars, die draait op een PHP/MySQL webserver. Het volgt de online bezoeken aan een of meer websites en geeft rapporten over deze bezoeken weer voor analyse. Met Matomo is de filosofie rond data-eigendom eenvoudig, u bent eigenaar van uw data, niemand anders. In tegenstelling tot Google Analytics, dat uw gegevens gebruikt om zijn reclameplatform te bedienen, kunnen Matomo gebruikers veilig gebruik maken van analytics zonder zich zorgen te maken over het gebruik van gegevens voor marketing of andere doeleinden.

Verzamelde persoonsgegevens: (Anonieme) gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: NL – Privacybeleid.

 

CONTACT MET GEBRUIKER

Contactformulier (Contact Form 7)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, geeft de gebruiker deze applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde persoonsgegevens: naam, e-mailadres en onderwerp.

 

CONTACTEN EN BERICHTEN

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de gebruiker, en over de interactie van de gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Contact Form 7 (Rock Lobster, LLC.)

Contact Form 7 is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door Rock Lobster, LLC.

Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres.

Verwerkingslocatie: / – Privacybeleid.

 

HOSTING & BACK-ENDINFRASTRUCTUUR

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze applicatie. Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Antagonist (Antagonist B.V.)

Antagonist is een hosting service die wordt aangeboden door Antagonist B.V.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: NL – Privacybeleid.

 

WEERGAVE VAN CONTENT VAN EXTERNE PLATFORMS

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.

Online betaling (Mollie B.V.)

Mollie is een betaaldienstverlener die haar klanten (zoals webshops) de mogelijkheid biedt online betalingen van hun consumenten (betalers) te accepteren. Via Mollie kan een klant haar consumenten de keuze geven uit verschillende betaalmethoden.

Verzamelde persoonsgegevens: betaalgegevens, IP-adres, browser en apparaat.

Soms verzamelde persoonsgegevens: naam, adresgegevens, product, overige persoonsgegevens welke u actief verwerkt.

Verwerkingslocatie: NL – Privacybeleid.

 

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.

Toegang tot hun gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.

COOKIEBELEID

COOKIES VERBETEREN DE WEBSITE EN GEBRUIKERSERVARING

Deze website maakt enkel gebruik van technische en functionele cookies! Wij gebruiken geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig. Gelukkig maar, want wij hebben eigenlijk een hekel aan tracking of irritante cookie-walls! De analytische gegevens zijn privacyvriendelijk ingesteld (inclusief anonimiseren van IP-adressen) en bevatten enkel functionele cookies. 

Daarnaast gebruikt TEAK2 analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN

Dit is mogelijk, verwijderen staat hier voor de populairste browsers uitgelegd:

Chrome | Firefox | Internet Explorer | Edge | Safari (IOS) | Safari (macOS)

COOKIES DIE TEAK2 VERZAMELT

Net zoals elk andere website verzamelt TEAK2 cookies voor de beste gebruikservaring.

Functionele Cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren en andere toepassingen. Allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken. TEAK2 deelt hierbij geen informatie met derden! De functionele cookies van TEAK2 bestaan uit TEAK2-sessies, Taalvoorkeur en Verlanglijst.  Bij de website-sessie kunnen we onthouden wat u (tijdelijk) in het winkelmandje of op de verlanglijst geplaatst hebt.

Niet-functionele Cookies

TEAK2 verzamelt geen advertentie-cookies, niet-functionele cookies of cookies voor marketing doeleinden! Wij respecteren privacy, iets waar veel andere website ook naar zouden moeten kijken.

Datum: 04-03-2022

Updaten…
  • Geen producten in je winkelmand.